Algemeenheden

 1. Van elke klant wordt geacht dat hij bij het plaatsen van een bestelling de verkoopsvoorwaarden die hierna worden uiteengezet, kent en aanvaardt.
 2. Wij zullen al het mogelijke doen om de bestelde goederen zo snel mogelijk te leveren. Omstandigheden zoals staking, brand, overstroming en soortgelijke worden beschouwd als overmacht indien ze er oorzaak toe zijn dat de levering vertraagd of onmogelijk wordt. Wij zijn niet verplicht het niet te voorziene karakter en de heirkracht van de omstandigheid en de daarmee gepaard gaande onuitvoerbaarheid van het contract aan te tonen. Indien de omstandigheden de uitvoering van de bestelling in het gedrang zouden kunnen brengen, behouden wij het recht de verkoop ongedaan te maken, zonder enige verbintenis van onzentwege.
Naar boven

Privacy

 1. We passen de AVG wetgeving toe.
 2. Privacyverklaring: uw gegevens worden door ons bewaard voor onbepaalde duur.  Deze gegevens omvatten: naam, adres, telefoonnummer, email adres, eventueel BTW- / Ondernemingsnummer, bestelgeschiedenis.
 3. Uw gegevens gebruiken we enkel voor: de boekhouding en facturatie, verzending, opvolgen van uw bestellingen (door uw bestelgeschiedenis kunnen we u contacteren indien we vermoeden dat u een fout boek besteld).
 4. Uw gegevens worden nooit met derden gedeeld, we verzenden ook geen nieuwsbrieven.
 5. U kan uw gegevens raadplegen. Het volstaat om ons hiervoor een email te sturen. We verbinden er ons toe om op vraag van de klant de bewaarde gegevens minstens binnen de 30 dagen kosteloos aan de klant te bezorgen. U kan op ieder moment deze gegevens laten wijzigen of verwijderen.
Naar boven

Prijzen

 1. Onze tarief- en catalogusprijzen zijn geldig voor 1 jaar vanaf de datum van publicatie. Onvoorziene verhogingen van de fabricatiekosten of ongunstige wisselkoersen zouden er ons toe kunnen verplichten sommige prijzen voor deze datum te wijzigen.
 2. Bij het opstellen van de bestelbon zal de koper zich niet kunnen beroepen op schrijf- of rekenfouten in de eenheidsprijs of het totaalbedrag. De catalogusprijzen of de geafficheerde prijzen zijn rechtsgeldig.
 3. In geval van prijsverschil gelden enkel de prijzen in de winkel.
 4. Al de prijzen, geafficheerd en vermeld in de catalogus, zijn inclusief BTW.
Naar boven

Levering

 1. Voor de verzendingen per post worden de volgende tarieven aangerekend als bijdrage in de leverings- en administratiekosten: Klik hier om de verzendkosten te bekijken
 2. Partitura kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor verwikkelingen en kosten veroorzaakt door afwezigheid en/of verhuizing van de klant, of door een foutief opgegeven adres (retour kosten aangerekend door bpost worden in rekening gebracht: 2,50 EUR). In een dergelijk geval zal de zending opnieuw verstuurd worden na betaling van de werkelijke verzendkosten (eventuele kortingen die we geven op de gangbare verzendkosten komen te vervallen).
 3. De leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot het opzeggen van de verkoop, noch tot schadevergoeding ten voordele van de koper.
Naar boven

Betalingsvoorwaarden

 1. Alle goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat het volledige bedrag van de aankoop betaald is.
 2. Al onze facturen zijn contant betaalbaar aan Partitura. Wij houden ons het recht voor de goederen te factureren naargelang ze geleverd werden, zelfs indien dat gedeeltelijk gebeurde.
 3. Alle bankkosten en transferkosten zijn ten laste van de aankoper. Hij dient hiermee rekening te houden bij zijn betalingen. Betalingen dienen te gebeuren in EUR.
Naar boven

Annulering

 1. Verbreking van het contract om welke reden dan ook is enkel mogelijk mits akkoord van de verkoper en mits betaling van een schadevergoeding door de koper ten bedrage van 30 % van de totale aankoopsom, administratie- en verzendingskosten niet inbegrepen.
Naar boven

Terugname van goederen

 1. De wet "verkoop op afstand" voorziet het recht op ontbinding van de verkoop binnen een termijn van 14 kalenderdagen na aankoop, te rekenen van de dag na de levering aan de consument. De consument kan dus gebruik maken van het herroepingsrecht. Het aangekochte product kan compleet en ongebruikt geruild of geretourneerd worden in de oorspronkelijke onbeschadigde verpakking (voor zover mogelijk). Producten die beschadigd of gebruikt zijn komen niet voor ruilen of retourneren in aanmerking.
 2. Voordat een artikel wordt teruggezonden moet u in het bezit zijn van een retournummer. Gelieve ons hiervoor per email info@partitura.be , of telefonisch te contacteren: voor België: 014 42 80 35 voor Nederland: 0032 1442 8035.
 3. Uitzonderingen: De volgende artikelen kunnen niet geruild en / of geretourneerd worden: - software, DVD's, CD's waarvan de verzegeling verbroken is
 4. De kosten voor het terugsturen van een artikel zijn voor eigen rekening. De artikelen moeten in een even stevige verpakking verstuurd worden zodat deze ongeschonden bij ons aankomen. Gebruik liefst de verpakking waarin wij het product naar u verstuurd hebben. Indien u als consument een bedrag pro forma betaald heeft, zal Partitura deze som zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending van het artikel, terugbetalen op dezelfde wijze als we uw betaling ontvangen hebben (overschrijving / PayPal).
 5. Bij fabricagefouten, drukfouten worden de artikelen uiteraard kosteloos vervangen. Hiervoor volstaat het om ons te contacteren per email info@partitura.be , of telefonisch te contacteren: voor België: 014 42 80 35 voor Nederland: 0032 1442 8035.
Naar boven

Garantie

 1. Op elke fabrieks-, drukfout of voortijdige slijtage, is een normale garantie van toepassing.
Naar boven

Klachten

 1. Om in ontvangst genomen te worden moet elke klacht ons worden toegestuurd per aangetekend schrijven, binnen acht dagen na ontvangst van de goederen, zoniet wordt de koper geacht de levering te aanvaarden.
 2. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich in elk geval tot de vervanging van de defecte onderdelen, boeken, partituren, op voorwaarde dat onze verantwoordelijkheid kan worden aangetoond.
 3. Klachten over een niet geleverde zending moet binnen de 14 dagen (nadat we u verwittigd hebben dat de zending vertrokken is) via mail schriftelijk gemeld worden. Nadien komen de eventuele klachten te vervallen.
Naar boven

Geschillen

 1. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag zijn wij gemachtigd alle leveringen op te schorten en, indien wij dit wensen, alle overeenkomsten met de koper die niet of te laat betaalt, van rechtswege te verbreken. Het eventuele voorschot blijft onze eigendom zonder dat wij enige andere formaliteit moeten vervullen dan de koper per aangetekend schrijven te verwittigen van deze schikking.
 2. Bij uitdrukkelijke afspraak en behalve na tijdig aangevraagd- en door ons toegekend uitstel, zal niet-betaling van een factuur op de vervaldag leiden tot de volgende maatregelen:
  • - de onmiddellijke invorderbaarheid van alle nog verschuldigde bedragen.
  • - betaling van een schadevergoeding ten bedrage van 15% van de resterende verschuldigde sommen.
  • - betaling van een intrest van 1% per maand op de nog verschuldigde bedragen zonder dat een aanmaning vereist is.
 3. Bij geschil is enkel de Rechtbank van Turnhout bevoegd.
Naar boven